هفته نامه ی شما – شماره 13

نشریه ی جمعیت مؤتلفه (شهدای مؤتلفه ی اسلامی)
هفته نامه‏ ی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

صاحب امتیاز: جمعیت مؤتلفه اسلامی
سردبیر: سید علی اکبر پرورش
سال اول، شماره سیزدهم
پنج شنبه 8 خرداد 1376 - 22 محرم 1417.
6 صفحه که به طور کامل مطالعه شد.
مطالعه شده در تاریخ  1376/3/8

به طور کلی در مورد انتخابات بود و با توجه به شکست آقای ناطق که گاهنامه ی «شما» طرفدار ایشان بوده، کنایه هایی زده و در بعضی قسمت‏ها هم اساساً از بحث خارج شده است!
اکنون که در پی تنظیم این متن کوتاه بودم «شما» به صورت روزنامه ای الکترونیکی 1395 نسخه ی خود را متشر کرده است!