شریعتِ مطهر

چاپ شده با مسئولیت انتشارات توس
ویژه نامه سمیناری با عنوانِ «نگرشی بر اندیشه‏ های استاد مطهری و دکتر شریعتی و بررسی اشتراکات آنها»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
چاپ شده در پاییز 1375
این مجله را در تاریخ 5/9/1375 به طور کامل مطالعه نمودم.
80 صفحه است.

علاوه بر اینکه مسائل جالبی از نظرات افراد صاحبِ نام، پیرامون این دو فرد آورده است، در قسمت هایی هم چون ‏خواسته اند برخی رویکردهای ناهمگن را به هم جوش دهند (!!) مخاطب را سردرگم و متن را نامفهوم می سازند! آوردن نکته هایی از میان انبوه نوشته ‏ها و گفته‏ های هر کدام از آن دو در خلال مجله، به ناموزون بودنِ کل متن می ‏افزاید! حالا این تفاوتهای معنایی را با توجه به شیوه نگارش و بیانِ متفاوتِ هر یک در کنار هم قرار دهید ...!
هر تلاشی هم به نتیجه نمی رسد! ... ضمن آنکه تاریخ هم گویای بروز آشکار اختلافات در مسیر اداره ی حسینیه ی ارشاد در آن سالهای پر تلاطم بوده است! ...