آینده ی یکسان ما
از مجموعه مباحث بیدارباش و هدایت – بسته ی آموزشی دوران ما

دکتر علیرضا موذن
طراحی و آماده سازی دفتر مهندسی کاوش
چاپ آزمایشی محدود – تهران 92
72 صفجه
پایان مطالعه در  1392/9

کتاب از مجموعه ی آموزشی «دورانِ ما» است که نتیجه ی تلاشهای چندین ساله ی جناب آقای دکتر مؤذن است و به تدریج به مرحله ی تولیدِ کتابهای آموزشی رسیده است.
زحمات ایشان و اخلاصشان در چنین وقتگذاری هایی ستودنی است و ثمره ی آن را هم می شود در آینده ی مخاطبان این بحثها (از جمع والدین،دانشجویان و دانش آموزان) تعقیب نمود.
این جلد را ایشان لطف کردند تا بنده هم بخوانم و نکاتی که به ذهنم می رسد عرض کنم. کتاب مفید و قابل استفاده ای است و مطالعه ی آن را (پس از چاپ عمومی) به همه ی اساتید دانشگاه، دانشجویان و پدران و مادران پیشنهاد می کنم.