گاهنامه ی جبهه  - شماره 15

شنبه پنجم تیرماه 1378
سال اول، شماره 15
دوازده صفحه، 100 تومان
مدیرمسئول: احمد کاظم زاده
سردبیر: مسعود ده نمکی
پایان مطالعه در تاریخ  1378/4/25

بعضی مطالب آن نشانگر بازی های سیاسی است! بعضی نشانه ی غربتِ دین و بعضی گزارشی از ناصوابی هاست! بعضی قسمت های آن هم خواندنی است و جای تنبه دارد! اما این که چه کسانی باید متنبه شوند ...!
خداوند ما را آنی و کمتر از آنی به خود وامگذارد.