گاهنامه ی جبهه – شماره ی 11

شنبه 1378/3/8، سال اول شماره یازدهم
12 صفحه، 100 تومان
مدیرمسئول و صاحب امتیاز: احمدکاظم زاده
سردبیر: مسعود ده نمکی
پایان مطالعه در تاریخ  1378/3/13

گرچه شبیه روزنامه است اما تمام مطالب آن را خواندم!
مطالبی دارد پیرامون استیضاحِ وزیر ارشاد در بهشت زهرا، مصاحبه با دکتر مولانا، گفته های بعضی مراجع به جناحهای لیبرال و ... راهپیمایی دوم خرداد و ...