ایران فردا – شماره 48
ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، علمی

سال هفتم شماره 48 آبان و آذر 77
در 64 صفحه
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عزت الله سحابی

شماره ی ویژه ی قتل داریوش فروهر و همسرش ...