روز واقعه
فیلمنامه ی فیلمی ساخته شده با همین نام

به قلم بهرام بیضائی
در 70 صفحه
در شهریور 1375 مطالعه شد

هدف اولیه آشنایی با فیلم نامه نویسی و البته فیلمی که توانسته مخاطبان زیادی را از عموم طبقات جامعه جذب کند و ظاهراً رویکردی دینی هم در آن وجود دارد!
از آنجا می گویم ظاهراً که در مصاحبه ای با آقای مهدی فخیم زاده ایشان مطالبی گفت که به نظر می رسد نگاه فیلم سازان و کارگردانان به فیلمها و موضوعات آن لزوماً آنچه در نگاه مخاطبان می گذرد نیست! ... آنها از فیلمهایی که بسیاری مخاطبان در آن حس های معنوی را جستجو می کنند به فیلمهای تاریخی تعبیر می کنند و حالا این فیلم تاریخی به قول آقای فخیم زاده «مدعیان زیادی دارد» که کار را سخت می کند!