نگاهی به مکتب های اقتصادی

اثر سیدمحمد حسینی شیرازی
ترجمه سیدمحمدباقر فالی 
در 92 صفحه

مطالعه شده در تاریخ 1375/5/30

کتابِ خوب و روانی بود و می کوشید تا دیدگاهِ اقتصادی اسلام را در کنار دیدگاههای دیگر مطرح در دنیا تبیین نماید.