مجله ی جانباز – شماره 87   

ماهنامه عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
شماره ششم، دوره دوم، اردیبهشت 1376
شماره مسلسل 87. قیمت 500 ریال
در 42 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ 1376/3/21

از گوشه و کنار جهان (سیاسی) که جالب بود.
کیمیای وفا در مورد نافع بن هلال بجلی سرداری از عاشورا که بسیار جالب است.
تازه ‏های دنیای علم که خوب بود.
توصیف گل از زبان باغبان هم قشنگ بود.
جانبازان موفق هم مصاحبه‏ ای بود!
مقداری شعر
زندگی نامه ‏ای از یک شهید (احمد فدایی)
برگه هایی در مورد کتاب‏های شهید مطهری و مسابقه برای جانبازان و جدول و ... خاطرات جبهه که بد نبود.
جرعه‏ای از کوثر خوب بود.
داستانی هم با موضوعِ «آمدن یا نیامدن» که تنبه برانگیز بود.
علم خانه داری یا تدبیر منزل هم طرح جدید و جالبی بود.