روزنامه ی شلمچه – شماره 4 و 5

سال اول: شماره چهارم و پنجم
ویژه ی نوروز 76
در 16 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1375/12/20

دارای مطالب متنوعی بود.