رسول ترک
آزاد شده ی امام حسین علیه السلام

اثر محمد حسن سیف اللهی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

چاپ هفتم – ۱۳۸۷
۲۰۳ صفحه
پایان مطالعه در مهر ماه 1392

نکته های جالبی دارد. البته غیر از آن چه در کتاب آمده سخنان مختلفی هم از بعضی هیأتی ها که آشنایی هایی با مرحوم رسول ترک داشته اند در کتاب های دیگری نیز نوشته شده که بعضاً خوانده ام؛ به نظر می رسد مهم ترین قسمت همه ی این نوشته ها دستگیری امام علیه السلام از یک فردِ خطاکار است.
«بر سر مزارش که می روی می فهمی دستگیری امام حسین علیه السلام یعنی چی!! ...»

خدا مرا نیز از آزاد شدگانِ امام حسین علیه السلام قرار دهد.