روزنامه ی شما - شماره 3
هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی

صاحب امتیاز: جمعیت موتلفه اسلامی.
زیر نظر سردبیر: سید اکبر پرورش
در 8 صفحه
مطالعه شده در 1375/12/9

در این شماره بیشتر مطالب در مورد حادثه ی مولتان پاکستان و زندگیِ شهید محلاتی بود ... و از همه جا گفته از دید روزنامه ی شما!