روزنامه ی شلمچه – شماره ی 2
هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: مسعود ده نمکی. زیر نظر هیات تحریه
سال اول. شماره دوم. نیمه دوم بهمن 75 - رمضان 1417
در 8 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1375/11/15

از همه جا گفته ... البته باد دید شلمچه ای!