روزنامه ی شلمچه – شماره 1

سال اول، شماره اول - نیمه دوم دیماه 75. رمضان المبارک 1417
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مسعود ده نمکی
زیر نظر هیات تحریه
در 8 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1375/10/20

از همه جا گفته ... با دید شلمچه ای!