روزنامه ی شلمچه - پیش شماره دوم

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مسعود ده نمکی
زیر نظر هیات تحریه
نیمه اول دی ماه 75. شعبان 1417
در 8 صفحه
مطالعه شده در 1375/10/5

از همه جا گفته! با دید شلمچه ای! ...