روزنامه ی شلمچه - پیش شماره اول

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مسعود ده نمکی
زیر نظر هیات تحریه
نیمه دوم دی ماه 75. رمضان المبارک 1417
در 8 صفحه
مطالعه شده در 1375/9/21

شاید عده ای جایگاه و انتشار این شبه روزنامه برایشان روشن نباشد اما در زمان خود این عرصه و آن ادبیات شلمچه یک اتفاق مهم رسانه ای بود؛ لااقل در سطح خودش!