پاسدار اسلام – شماره ی 184-183
ماهنامه ی عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

سال شانزدهم. اسفند 1375 و فروردین 1376
شوال و ذی القعده 1417
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول: محمدحسن رحیمیان
سردبیر: سیدموسی میرمدرس
در 82 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/1/3

این شماره از مجله برایم مطالب قابل استفاده ای داشت، گرچه به نظر می رسد از مجلاتی است که اقبال عمومیِ قابل توجهی به آن نیست!