رؤیاهایت را فرو مگذار

گردآمری: تینا هکر
برگزدان: مینو مروارید
چاپ دوم - 1376
80 صفحه
پایان مطالعه در 1379/6/26

کتاب مجموعه نوشته ها و جملاتی است که بیشتر با فرهنگ غربی قابل توصیف و پذیرش است، ولی برخی جملاتش جالب بود که یادداشت کردم.