مجله ی آرامش – شماره ی 10
ماهنامه ی فرهنگی، اجتماعی، علمی

صاحب امتیاز آن آقای ابوالفضل رنگرزِجدی است.
مدیر مسئول: حسین احمدی. زیر نظر هیات تحریه
سال دوم، فروردین 1376. ویژه ی خانواده
در 66 صفحه
مطالعه اش در 9/4/1376 به اتمام رسید

مجله به سه بخش فرهنگی، اجتماعی، علمی و سرگرمی تقسیم می ‏شود. از این بخش‏ها بخش فرهنگی و بعد اجتماعی آن، مناسب است. مخصوصا بخش فرهنگی!
کلاً مطالب را در هر زمینه به قلم متخصص آن آورده و سعی کرده مجله ‏ای باشد که در یک خانواده مورد توجه قرار گیرد.
جالب آنکه چون آغاز سال 1376 میلاد حضرت رضا علیه السلام بوده احادیث داخل جلد، از آن وجود مقدس است و طرح روی جلد هم به مناسبت ذی الحجه منظره ‏ای از کعبه است.
مجله ی آرامش – شماره ی 10
ماهنامه ی فرهنگی، اجتماعی، علمی

صاحب امتیاز آن آقای ابوالفضل رنگرزِجدی است.
مدیر مسئول: حسین احمدی. زیر نظر هیات تحریه
سال دوم، فروردین 1376. ویژه ی خانواده
در 66 صفحه
مطالعه اش در 9/4/1376 به اتمام رسید

مجله به سه بخش فرهنگی، اجتماعی، علمی و سرگرمی تقسیم می ‏شود. از این بخش‏ها بخش فرهنگی و بعد اجتماعی آن، مناسب است. مخصوصا بخش فرهنگی!
کلاً مطالب را در هر زمینه به قلم متخصص آن آورده و سعی کرده مجله ‏ای باشد که در یک خانواده مورد توجه قرار گیرد.
جالب آنکه چون آغاز سال 1376 میلاد حضرت رضا علیه السلام بوده احادیث داخل جلد، از آن وجود مقدس است و طرح روی جلد هم به مناسبت ذی الحجه منظره ‏ای از کعبه است.