مجله ی جانباز – شماره ی 88
ماهنامه ی عقیدتی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی

شماره هفتم، دوره دوم، خرداد 1376
شماره مسلسل 88
در 42 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/4/10

بعضی مطالب مورد نیاز یادداشت برداری شده است. از قسمت‏های خوب این شماره، از گوشه و کنار جهان، تازه‏ های دنیای علم، بهداشت قلب، با درد تا ... !