روزنامه ی شلمچه – شماره ی 11

با مدیر مسوولی و صاحب امتیازی مسعود ده نمکی
سال دوم: شماره یازدهم . نیمه اول تیر ماه 76
16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/4/12

بعضی مطالب جبهه‏ ای دارد و بعضی مطالب جناحی!