سروشِ مغالطات
 
سرشناسه: نبویان محمود ١٣۴۴
عنوان و نام پدیدآور: سروش مغالطات/نبویان محمود ١٣۴۴
مشخصات نشر: قم : مولف ، ١٣٧٩
مشخصات ظاهری: ‏ ٨۵ ص
پایان مطالعه در تاریخ  1393/1/10

کتاب خوبی بود که هم خریدش با خاطره بود و هم خواندنش!
خریدش بر می گردد به نمایشگاه کتاب کوچکی که در زمان سربازی و در پادگان خاتمی یزد برگزار شده بود، یعنی بهار 1381!! خواندنش هم در سفر به مشهد مقدس بود.