مجله ی نسیم – شماره ی 4

کاری از دانش آموزان دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ مخصوص رشته ادبیات و علوم انسانی
زیرنظر: فریدالدین حداد عادل
سردبیر: حنیف افخمی ستوده
مدیر داخلی: علی زبهیده
مدیر هنری: هادی حیدری
زیر نظر هیات تحریه. سال سوم. بهار 74. تک شماره 500 ریال.
80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/4/14

به طور کلی به غیر از بخشی که اطلاعاتی از زرتشتیان در اختیار خواننده می‏ گذارد و بعضی اشعار مطلب، دل چسبی ندارد! حتی بعضی قسمت‏های آن جای سخن دارد و تعجب است که چگونه به چاپ رسیده است!