مجله نسیم – شماره ی 1

مجله دانش آموزان دبیرستان فرهنگ، مخصوص رشته ادبیات و علوم انسانی
هیات تحریه: کلاس سوم: محمدمنصور هاشمی- احمد شکرچی- علی قیدی - مهدی وزیری- مهدی آهویی- یاسر رستگاری
کلاس دوم: حنیف افخمی ستوده- مسعود خسروپورتهرانی- علی زبیده- شهاب‏ الدین حداد عادل- هادی حیدری- علی ترقی جاه
دانش آموزان سال اول: مهرداد گودرزی- امیر نصری- روزبه صدرآرا- سیدمحمدمهدی اشرف سمنانی
سال 73-72. 300 ریال
حدود 80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/4/15

به غیر از مطلبی به عنوان زیارت، با قلم محمد منصور هاشمی که جالب است مطالب دیگر جذبم نکرد!