روزنامه ی خانه – شماره ی 3
تحریریه بچه‏ های ایران

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1376. سال اول. شماره 3. 200 ریال.
نشریه نوجوانان و جوانان ایران
صاحب امتیاز: خانه روزنامه نگاران جوان
مدیر مسوول: محمدرضا زائری
در 16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1376/4/17

طرح بسیار جالبی است. روزنامه 16 صفحه ‏ای تمام رنگی 20 تومان! و از نظر عکس و رنگ و شکل بسیار اشباع و زیبا؛ البته مطالبش سطح بالا نیست اما بعضی قسمت هایش زیبا است؛ از آنچه به نوجوان و جوان مربوط است سخن گفته است.