روزنامه ی خانه - شماره ی 6
تحریه بچه ‏های ایران

چهارشنبه 7 خرداد 1376. سال اول شماره 6
عکس روی جلد در مورد انتخابات
در 16 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/4/17

این شماره قسمت‏های جالبی داشت از جمله صفحه 4 در مورد سرطان خون کودکان و دانستی‏هایی در صفحه 13 . مطالبی هم در مورد انتخابات داشت؛ مصاحبه ، طنز و ...
از نظر رنگ و آب مانند یک مجله ی تمام رنگی است و عکس‏های قشنگ و به جا و هنریِ جذابی دارد ولی راجع به محتوایش ...!