مجله ی نسیم – شماره ی 2

نشریه دانش آموزان دبیرستان فرهنگ، مخصوص رشته ادبیات و علوم انسانی
بهار 1373. 400 ریال.
زیرنظر: فریدالدین حداد عادل
سردبیر: منصور هاشمی
مدیر داخلی: احمد شکرچی
مدیر هنری: هادی حیدری
در 62 صفحه

مطالب قابل استفاده ای نداشت جز چند قسمت: ایزدتسو، جستجو گر حقایق، سرمقاله و ...