روزنامه ی خانه – شماره ی 7
تحریریه بچه‏ های ایران

چهارشنبه: 14 خرداد 1376. سال اول، شماره 7
نشریه نوجوانان و جوانان ایران
مدیرمسوول: محمدرضا زائری
در 16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1376/4/19

این شماره مطالب جالبی دارد. ازجمله:
در صفحه 6 ، از دسته زنجیرزنی تا ملکوت (امن یجیب)
صفحه 7 . چگونه شعر بسراییم
و صفحه 14 و 15 در مورد زلزله ها
همچنان از رنگها و طرح صفحه و صفحه بندی‏ های این روزنامه لذت می برم!