روزنامه ی خانه – شماره ی 5
تحریریه بچه ‏های ایران

چهارشنبه: 31 اردیبهشت 1376. سال اول شماره ی 5
صاحب امتیاز: خانه ی روزنامه نگاران جوان
مدیر مسؤول: محمدرضا زائری
در 24 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/4/19

در این شماره بحث در مورد انتخابات بسیار است و روی جلد هم عکس هایی از نامزدها زده و در داخل هم زندگی نامه‏ ها و مصاحبه ها.