ماهنامه ی شاهد – شماره ی 266 
ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
ارگان بنیاد شهید انقلاب اسلامی

شماره 266. تیر 1376
صاحب امتیاز: بنیاد شهید انقلاب اسلامی
مدیر مسؤول: محمد حسن رحیمیان
سردبیر: سید تقی درچه ای
در 48 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/4/21

برخی قسمت‏هایش جالب بود از جمله: با این نوجوان ناسازگار چه کنم؟!
در مجموع شباهت هایی با مجله ی جانباز دارد، ولی تنوع مطالب آن مجله بیشتر است!