آهنگ قلبها (از سری داستانهای جنایی)

اثر حمیدرضا گودرزی بازپرس ویژه قتل عمد
که در 169 صفحه
منتشر شده در 1377
مطالعه شده درزمستانِ 1377

از آنجا که فرزند نویسنده از دوستان بود و من برخی ماجراها و خاطرات و تجربیاتِ پدرشان را از طریق ایشان تعقیب می کردم، نویسنده ی محترم کتابهایی را که در این موضوع منتشر ساخته بودند برایم هدیه می فرستاند و این یکی از آن مجموعه است.