ماهنامه آیات – شماره 7

ماهنامه قرآنی آیات. شماره 7. سال اول. شهریور 1376
52 صفحه . 250 تومان
صاحب امتیاز: شرکت بیان نور
مدیر مسوول: علی اکبر نادی ابیانه
سردبیر: محمدرضا نادی ابیانه
پایان مطالعه در 1376/6/10

عکس‏های داخل و پشت جلد بسیار جالب است.
بعضی قسمت‏های مجله واقعاً عالی مثل در آینه ادب، تحقیقات، با آشنایان وحی قرآن و آشنایی با علوم قرآنی.
چون در بعضی موارد
خیلی تخصصی می‏ شود برخی مطالب خسته کننده است اما به طور کلی جالب و مفید است. مخصوصاً برای محققان در زمینه قرآن.