منش طلبگی

سید کاظم ارفع
نشر فیض کاشانی
چاپ 1- 74
در 60 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1381/3/6

برای مبتدیان ورود به حوزه جزوه ای بسیار جالب و جهت دهنده است. شامل نکات اخلاقی و تربیتی و شیوه های مطالعاتی و روایات جالب در زمینه هایی توصیه شده برای کسب علم و سلوک نیکوتر.