مجله ی سروش - شماره ی 861
ویژه نامه ی هفته کتاب

سال 19 - شنبه 17 آبان 76
در 164 صفحه
صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسؤول و سردبیر: علی اصغر شعر دوست
پایان مطالعه در تاریخ  1376/9/29

گر چه بعضی مطالب آن خوب و مناسب نیست ولی مطالب مفید هم دارد!
یکی از اصلی ترین موضوعات آن اطلاعات عمومی ‏ای است که با مطالعه این مجله در زمینه کتاب و کتابخانه بدست می‏ آید و از این لحاظ این شماره ی خوبی است.
بعضی قسمت‏های آن که گفتگو است، مخصوصا بخش دیدار با اهل قلم نکات آموزنده ای دارد.