به سوی حکومت هزار میلیون مسلمان
 
سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: به سوی حکومت هزار میلیون مسلمان/شیرازی محمد ؛ محمد شیرازی ترجمه محمد رضا امام
مشخصات نشر: قم : امام صادق
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٨ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ امام محمد رضا مترجم
موضوع: مسلمانان -حکومت حکومت اسلامی
 
ایده های نویسنده ی محترم است در راههای تشکیل حکومت اسلامی فراگیر و قدرتمند در عصر غیبت امام عصر علیه السلام.