مجموعه مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری

سرشناسه: انصاری عبدالله بن محمد ۴٨١ - ٣٩۶ق
عنوان و نام پدیدآور: مجموعه مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری/انصاری عبدالله بن محمد ۴٨١ - ٣٩۶ق ؛ خ.واج.ه عبدالله انصاری . گردآورنده و تنظیم کننده منصورالدین خواجه نصیری ; مقدمه و شرح حال خواجه عبدالله انصاری و پیرو او ابوالحسن خرقانی به قلم گردآورنده
مشخصات نشر: تهران : اقبال ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٨۵ ص : مصور١٧x٢۴ ; س . م

بعضی اشعارش را در مدح و ابراز شوق به وجود مقدس مولای عالم، امام زمان علیه السلام استفاده نمودم.