روزنامه ی شلمچه – شماره ی 21

سال دوم- شماره 21 - نیمه دوم آذر هفتاد و شش
16 صفحه 100 تومان
پایان مطالعه در تاریخ  1376/10/5

در این شماره از شلمچه پیرامون وقایع قم و بحث هایی بر سر مسئله ولایت فقیه بحثهای مفصلی آمده بود؛ همراه نامه‏ ها و نشوشته‏ هایی پیرامون آقای منتظری.