ماهنامه پاسدار اسلام
عقیدتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

زیرنظر جمعی از اساتید حوزه علمیه قم
پایان مطالعه در تاریخ  1376/7/28
سال شانزدهم. شماره 190
مهر 1376. جمادی الاول – جمالدی الثانی 1418
52 صفحه
تک شماره 75 ریال

از جمله مطالب این شماره:
سیمرغ معرفت. نیایش تائبان. فیء در اسلام. ویژگی‏های شخصیتی صهیونیسم. سیره ی سیاسی امام علی علیه السلام. گفته‏ ها و نوشته‏ ها، گزارش‏های علمی و پژوهشی.