پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مساله حجاب

اثر: متفکر شهید استاد مرتضی مطهری
انتشارات صدرا
چاپ هفتم 1375
در 80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/3/28

پس از خواندن کتابِ «مساله حجاب» در حدود دو یا سه سال پیش، مطالعه ی این کتاب برایم لازم بود.

با کمال احترام به استاد، مطالب مورد گفتگو در این کتاب و کتابِ «مسئله ی حجاب» جای بحث دارد و به نظر می رسد باید هر دو کتاب توسط محققی فقیه و آگاه مورد تحلیل و حاشیه نگاری قرار گیرد.