روز پر اضطراب

سرشناسه: گودرزی حمیدرضا - ١٣٣۴
عنوان و نام پدیدآور: روز پر اضطراب/گودرزی حمیدرضا - ١٣٣۴ ؛ به قلم حمیدرضا گودرزی
مشخصات نشر: پیام عدالت ، ١٣٧٣
مشخصات ظاهری: ‏ ١۵۴ ص
فروست: از سری داستانهای جنائی
موضوع: داستانهای فارسی - قرن 14
مطالعه شده در 1373
 
هدیه ی مؤلف محترم، بازپرس ویژه ی قتل عمد که خاطرات خود را از پرونده های واقعی ثبت نموده اند.