با نوای کاروان

ویژه نامه ی همراه با مجله جانباز
صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان
ضمیمه ی ماهنامه جانباز، شهریور 1377
در 40 صفحه
پایان مطالعه در 1377/7/19

بعضی قسمت های آن مثل خاطرات، و روزهای تلخ و شیرین حماسه و بعضی اشعار نسبت به دیگر قسمت های آن جالب تر است.
در زیر هر صفحه گفته ای را از یک شهید همراه عکس او آورده است.