مجله ی جانباز - شماره ی 22
ماهنامه عقیدتی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی جانباز

شماره22، دوره دوم، شهریور 1377
شماره مسلسل: 103
در 42 صفحه
مدیرمسؤول: حسن ظریف منش
پایان مطالعه 1377/7/27

طبق معمول تکه های جالب، بعضاً عکسهای قشنگ، تکه های نامربوط و بی مزه و  بعضی بخشهای قابل استفاده دارد.