پرستاری در اسلام

معاونت امور فرهنگی حقوقی و مجلسی وزارت بهداشت
در 31 صفحه

خیلی کارها مثل پرستاری هست که ارزشمند است اما این که فرد دارای رضایت شغلی باشد و جامعه نیز به او چگونه بنگرد احائز اهمیت است. شاید چاپ و توزیع این اثر نیز چنین اهدافی را دنبال می کرده است!