یادنامه 15 خرداد

معاونت امور فرهنگی حقوقی و علمی وزارت بهداشت
در 30 صفحه

این که چه ربطی به وزارت بهداشت دارد نمی دانم ولی بیشتر اطلاعات عمومی و اجتماعی بود.