دانه ی نی

طرح قصه و تصویرگر: بهرام خائف
ویراستار: سیروس کاهباز
چاپ اول: 1373. تعداد: 40.000 نسخه.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
24 صفحه
مطالعه شده در 1376/8/20

داستان بسیار قشنگی است.
یک دانه ی نی، می رویه در دست، ...

کتاب بسیار زیبا و جذابی است. گرچه نقاشی های آن می توانست بهتر از این باشد.
ناشر معتقد است مناسب گروه سنی الف هم هست ولی به نظرم به گروه ج نزدیک تر است.