باران شادی

حمید گروگان
تصویرگر: مهرداد نصیمیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1362-چاپ سوم: 1375. تعداد 25.000 نسخه
چاپهای قبل 90.000 نسخه
در 24صفحه

داستان بسیار جالب و قشنگی است.
فیلی از خستگی به جنگل رسیده و در میان گلها به خواب می رود. زنبورها او را با نیش بیدار می کنند؛ بعد هر دو از کار خود پشیمان می شوند و فیل برای جبران کار خود، خرس را با لگد می زند خود زخمی می شود.
در حالی که خرس نگران گلها است و زنبورها نگران پای زخمی فیل باران می بارد! همه شادند که هم زخم پای فیل خوب می شود و هم گلها شاداب می شوند.