آدم برفی

شاعر: عبدالرحمن ذکائی
تصویرگر: شیرین قزلباش
در 12 صفحه
انتشارات تهران صدا
چاپ سوم: 1375
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/12

شعر کوتاه ولی زیبایی است. یک پسری با آدم برفی اش یک خاطره دارد و حالا آن خاطره را بیان می کند و در ذهنش او را که اکنون آب شده در دل دریاها می یابد.