درختِ بخشنده

اثر شل سیلور استاین
ترجمه ی رضی خدادادی (هیرمندی)
نشر هستان، چاپ هفتم - 1379
در 48 صفحه
مطالعه شده در 1380/1/28

کتابِ جالبی است! تصاویر بعضاً مناسب نیست و تقریباً پیدا است که قدری از متن حذف شده!
کتاب برای گروه سنی «ب» تولید شده ولی مناسب این سن نیست!
شاید برای یک دانشجوی معلم کتاب جالبی باشد!