رامپلِ آب زیرکاه

ترجمه ی زهرا پیرصالحی
باورداران
چاپ نخست 1378
در 22 صفحه
مطالعه شده در 1379/7/20

کتاب بسیار بدی است! ... و در سطح بچه های دبستان پخش می شود! یعنی بانی دارد؟! ...