سلام بچه ها – شماره 106
ماهنامه فرهنگی

سال نهم، شماره 10، دی ماه 77، شماره مسلسل 106

صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول و سردبیر: عبدالله حسن زاده

در 84 صفحه
مطالعه شده در دی ماه 1377


با شماره ی دیگری که مدتها پیش، از این مجله خوانده بودم خیلی متفاوت بود، تفاوت های اساسی و مثبتی کرده است.
این شماره ی آن واقعاً ارزنده و سازنده بود.